Aktualności
O fundacji
ADOPTUJ!
Jak możesz pomóc
Galerie
Wsparli Nas
HOTEL
Kontakt
Statut fundacji
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja Pies Szuka Domuw Sulminie, zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203 wraz z późn. zm.), aktu notarialnego z dnia 13 czerwca 2011 roku, Repertorium A nr 2386/2011 zawartego w Kancelarii Notarialnej Lucyny Wąsowicz-Harendarczyk, w Gdańsku przy ul. Słowackiego 2 B.


§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Sulmin§ 3.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwej realizacji celów  społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.§ 4.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 5.
Właściwym ministrem ze względu na cele fundacji jest Minister Środowiska.
§ 6.
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym   zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 8.
 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 1.000 zł w gotówce wniesionyprzezArtura Lewandowskiego.
 3. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł:
 4. darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak z kraju jak i z zagranicy;
 5. spadków i zapisów;
 6. zbiórek i imprez publicznych;
 7. majątku ruchomego i nieruchomości;
 8. działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji prowadzonej zgodnie ze Statutem.

§ 9.

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego, jak również na działalność gospodarczą

Rozdział III

CELE, ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10.

Cele Fundacji:
 1. działalność adopcyjna zwierząt
 2. wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt
 3. wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym,
 4. otaczanie pomocą zwierząt krzywdzonych, porzuconych
 5. umieszczanie zwierząt bezdomnych  w noclegowniach,schroniskach i hotelach dla psów,
 6. propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką,
 7. uświadamianie społeczeństwa o konieczności sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt  w celu kontrolowania niechcianej populacji,
 8. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt,
 9. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opieką nad nimi,
 10. spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą uczące odpowiedzialnego postępowania ze zwierzętami,
 11. propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt,
 12. współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt, organami prawnymi oraz służbami weterynaryjnymi,
 13. organizowanie imprez w celu pozyskania środków na rzecz polepszenia warunków bytowych zwierząt i wyżej wymienione cele.
 14. Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
 15. działalność adopcyjną, mającą na celu poszukiwanie bezpiecznego i przyjaznego schronienia lub domu dla zwierząt,
 16. aktywną postawę mającą na celu zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
 17. propagowanie, wspieranie i prowadzenie niewielkich noclegowni, przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt,
 18. kompleksowe i fachowe leczenie zwierząt, a także realizowanie programu kastracji i sterylizacji,
 19. działanie na rzecz regulacji populacji w tym propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt,
 20. współdziałanie z właściwymi instytucjami tj. Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną m.in. w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt,
 21. współpraca z jednostkami oświatowymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt,
 22. wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób zajmujących się ochroną zwierząt, a tym organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych,
 23. zbieranie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację jej statutowych celów.
 24. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby.
Rozdział IV
 

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 11.

Naczelnymi Organami Fundacji są:

 1. Fundator
 2. Zgromadzenie Fundacji
 3. Zarząd Fundacji.

§ 12.

 1. Zgromadzenie Fundacjiodbywa się z inicjatywy  Fundatora lub na wniosek Zarządu.
 2. Zgromadzenie Fundacji odbywa się w siedzibie Fundacji lub we skazanym przez Fundatora miejscu.
 3. Zgromadzenie Fundacji jest protokołowane. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.
 4. Uprawnienia Fundatora są dziedziczne.
 5. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
 6. Pierwsze Zgromadzenie Fundacji zwołuje Zarząd.


§ 13.

Do obowiązków Fundatora należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Prezesa Zarządu.
 2. Powołanie i odwołanie Pełnomocnika Fundacji reprezentującego Fundację w umowach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy zawieranych z Zarządem Fundacji.
 3. Zmiana statutu Fundacji.
 4. Wyznaczanie Likwidatorów Fundacji.
 5. Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji.

§ 14.

Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.


§ 15.

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:
 1. Prezes Zarządu jednoosobowo
 2. Dwóch Członków Zarządu
 3. Pełnomocnik Fundacji
§ 16.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. Uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji.
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw.
 3. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji.
 4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
 5. Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji.
 6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
 7. Tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji.
 8. Podejmowaniu uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej organizacji.
 9. Ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.
 10. Ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację.
 11. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.
 12. Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych pracowników.
 13. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.


§ 17.

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą jego rezygnacji, śmierci bądź odwołania.Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§ 18.

Fundacja pokrywa koszty działalności fundacji.§ 19.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.§ 20.

Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać względnie zbywać udziały i akcje w spółkach kapitałowych.§ 21.

Działalność gospodarcza, o której mowa w § 19. oraz inwestycje określone w § 20. powinny być podejmowane w rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji.§ 22.

Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celamidziałalności innych fundacji i podmiotów.§ 23.

Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację celów statutowych Fundacji, chyba że testator lub darczyńca postanowi co innego.Rozdział VI

ZMIANA STATUTU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Statut Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może być zmieniony lub zastąpiony innym.
Zmiana statutu dokonywana jest w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów.


§ 25.

Fundacja ulega likwidacji jedynie w razie:
a) osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, lub
b) wyczerpania środków finansowych i majątku.

§ 26.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundator  Artur Lewandowski